Pytania i wnioski
Ciekawostki
  • Oprócz przewozu mieszkańców naszego miasta, oferujemy wynajem autobusów na różne imprezy okolicznościowe.dalej 

Przetarg na zakup nowych autobusów

Strona główna » Aktualności » Przetarg na zakup nowych autobusów

wielkość tekstu: A | A | A

                                                                                                         Zawiercie, 2017-02-16

 

                        OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: przetargu nieograniczonego  sektorowego. Numer sprawy: 1/N/17.

 Zakład  Komunikacji  Miejskiej Spółka  z o. o.  ogłasza  przetarg  nieograniczony  sektorowy

Nazwa zadania: Zakup 3 szt. nowych  autobusów  komunikacji  miejskiej .

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego           Zakład  Komunikacji  Miejskiej Spółka  z o.o.

Adres zamawiającego            Polska  21

Kod Miejscowość      42-400 Zawiercie

Telefon:          32 67 234 11

Faks:   32 67 230 03

adres strony internetowej       zkm-zawiercie.com.pl

adres poczty elektronicznej    zkm.zawiercie@gmail.com

Godziny urzędowania:           7:00-15:00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego  sektorowego  o  wartości  nie  przekraczającej  kwoty 418 000 euro  na  podstawie  Zarządzenia  Prezesa  Zarządu nr  3 z  dnia 13.02.2017 r.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

     zkm-zawiercie.com.pl

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

Zakup 3 szt. nowych  autobusów  komunikacji  miejskiej

Szczegółowy wymagania  techniczne  i  parametry  nowych  autobusów  zawarte  są  w  SIWZ , załącznik nr 4 .

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

V. Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej:

 

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

VI. Pożądany  termin wykonania zamówienia:

 

8  tygodni  od  daty  zawarcia  umowy .

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia::

 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 

spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

1)posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,

2)sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

  Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 

 

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

 

 Wykonawca   załączy  do  oferty  Załącznik nr 2    siwz tj.  wykaz  minimum 2 dostaw  wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane z   dokumentami  potwierdzającymi  rzetelność  ich  wykonania .

 

IX. Informacja na temat wadium:

 

   Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości 45000,00 zł , słownie: czterdzieści  pięć  tysięcy  złotych )

Wykonawców obowiązują ustalenia dot. wadium zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

 Kryteria oceny ofert przyjęte w niniejszym postępowaniu:

 

 

Lp.      Nazwa kryterium        Waga kryterium         

 

1          cena                                     95          

 

2          termin  dostawy                  5

 

XI. Składanie ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 03.03.2017 r. do godz. 12:00

w siedzibie zamawiającego : Zakład  Komunikacji  Miejskiej Spółka  z o.o

Polska  21 , 42-400 Zawiercie, sekretariat

Otwarcie  ofert  odbędzie  się  dnia 03.03.2017 r. godz. 12:05 w  siedzibie  zamawiającego:

Zakład  Komunikacji  Miejskiej  Spółka  z  o. o. , ul. Polska21 , 42-400  Zawiercie  -sala  narad.

                         

XII. Termin związania ofertą

 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 

XIII . Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu :

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone  na  stronie  internetowej  : zkm-zawiercie.com  oraz  tablicy  ogłoszeń  w  siedzibie  zamawiającego .

 

 

 

                                                                   ____________________________________

                                                                                      Prezes  Zarządu

                                                                                   Joanna  Brodzik-Kot

ZAŁĄCZNIKI

czytano: 2168 razy

autor: zkm-zawiercie.com.pl

data dodania: 2017-02-16 10:54:08

Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
ul. Polska 21, 42-400 ZAWIERCIE

tel.: (32) 67 234 11
e-mail: sekretariat@zkm-zawiercie.com.pl

  • 20191025_095139
  • SOLAR_BOK
  • DSCN9395
  • WP_20190628_11_53_08_Pro
  • DSCN9399_1
Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu. Rozkład jazdy autobusów. Wynajem autobusów. Reklama na autobusach.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Pytania i wnioski
Wypełnij formularz kontaktowy

Zobacz jak dbamy o Twoje dane osobowe
Ochrona Danych Osobowych

Wysłanie wiadomości jest jednoznaczne z wyrażaniem zgody na przetwarzanie zawartych w niej danych osobowych.

Wersja mobilna