Ochrona danych osobowych

Poniżej znajdą Państwo informacja dot. przetwarzania danych osobowych przez ZKM Zawiercie sp. z o.o. (skrót: ZKM) przeznaczone dla:

  • 1. pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w ZKM;
  • 2. współpracownika (osoby fizycznej zatrudnionej na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenie) ZKM;
  • 3. dla kandydata do pracy w ZKM;
  • 4. dla stażysty/praktykanta odbywającego staż/praktyki w ZKM;
  • 5. dla kontrahenta ZKM z wyłączeniem postępowań realizowanych na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych);
  • 6. dla uczestnika postępowania prowadzonego w ZKM w ramach postępowań realizowanych na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych;
  • 7. dot. monitoringu wizyjnego w ZKM;
  • 8. dla osoby składającej wniosek/skargę/reklamację dot. usługi świadczonej przez ZKM;
  • 9. dla osoby fizycznej występującej z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej.

-------------------------------------------------

 

1. Klauzula informacyjna zgodna z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (skrót: RODO) dla pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w spółce Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U.UE.L.2016.119.1) informujemy, że:
1. Administratorem przekazywanych przez Panią/Pana danych osobowych w ramach przygotowania, realizacji i zakończenia umowy o pracę jest Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu, ul. Polska 21, 42-400 Zawiercie; tel.: +48 32 67 234 11; e-mail: sekretariat@zkm-zawiercie.com.pl (dalej: Administrator).
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, kontakt: e-mail: rodo@zkm-zawiercie.com.pl Inspektor jest do Pani/Pana dyspozycji w zakresie każdej kwestii czy wątpliwości dot. danych osobowych.
3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO:
• w celu równoznacznym z udzieloną zgodą (w zakresie w jakim pracownik udzielił zgody np. na wykorzystanie wizerunku w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
• w celu przygotowania, zawarcia, wykonywania i zakończenia umowy o pracę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; 
• w celu wykonywania obowiązków wynikających z Kodeksu pracy oraz powiązanych przepisów wykonawczych (w tym prowadzenia oraz archiwizacji akt osobowych), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; 
• w celu wykonywania czynności związanych z obowiązkami i odpowiedzialnością pracownika, podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracownika, w tym w zw. z realizacją szkoleń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
• w celu wykonywania obowiązków prawnych wynikających z przepisów o: podatkach, powszechnym obowiązku obrony, rachunkowości, ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym, wypadkach przy/w pracy (oraz w drodze do/z pracy), zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz z innych zobowiązań wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
• w celu zapewniania i współfinansowania uzupełniających/dodatkowych świadczeń dla pracowników oraz dla członków rodziny/partnerów pracowników (np. grupowe ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie zdrowotne, system benefitów pracowniczych), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; 
• w celu udostępniania danych osobowych podmiotom/organom administracji publicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
• w celu zapewnienia bezpieczeństwa (np. system monitoringu wizyjnego) na terenie należącym do Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; 
• w celu stosowania GPS (system nawigacji satelitarnej) w ramach zapewniania bezpieczeństwa i optymalizacji wykorzystania floty pojazdów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
oraz zgodnie z powiązanymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (gł. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141, z późn. zmianami).
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przygotowywania i obowiązywania umowy o pracę i/lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy o pracę, i/lub zobowiązań prawnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie archiwizacji akt osobowych).
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty powiązane z Administratorem, świadczące usługi na rzecz Administratora oraz podmioty współpracujące z Administratorem (np. operatorzy pocztowi/firmy kurierskie, firmy informatyczne, kancelarie prawne, jednostki audytujące oraz podmioty/organy publiczne uprawnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa). Administrator w każdej chwili udostępni stosowną listę, o ile nie wywoła to kolizji z innymi obowiązującymi przepisami prawa.
6. Zebrane od Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (i otrzymania ich kopii), prawo ich sprostowania (poprawienia), usunięcia (o ile jest to zasadne/nie wywołuje kolizji z innymi obowiązującymi przepisami prawa), ograniczenia przetwarzania (o ile jest to zasadne/nie wywołuje kolizji z innymi obowiązującymi przepisami prawa), a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (o ile dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, a konieczność przetwarzania danych osobowych nie jest realizowana na innej podstawie prawnej).
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Zakres każdego z powyższych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów RODO oraz innych obowiązujących przepisów prawa. Z powyższych praw może Pani/Pan skorzystać składając wniosek u Administratora. Dodatkowych informacji i pomocy w zakresie realizacji powyższych praw udzieli wskazany powyżej Inspektor Ochrony Danych.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Podanie przez Panią/Pana wymaganych ustawowo danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o pracę, tym samym odmowa podania tych danych osobowych będzie skutkować niemożnością zawarcia umowy o pracę.
10. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu [np. zbieraniu i analizowaniu jednostkowych informacji o indywidualnym pracowniku na podstawie jej/jego zachowań zw. z korzystaniem z internetowych (cyfrowych) usług Administratora i tworzeniu na tej podstawie np. prognozy zachowań].
11. Najbardziej aktualne informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są dostępne na stronie internetowej Administratora pod adresem: www.zkm-zawiercie.com.pl/kategorie/ochrona_danych_osobowych

-------------------------------------------------

 

2. Klauzula informacyjna zgodna z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (skrót: RODO) dla współpracownika (osoby fizycznej zatrudnionej na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenie) spółki Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U.UE.L.2016.119.1) informujemy, że:
1. Administratorem przekazywanych przez Panią/Pana danych osobowych w ramach przygotowania, realizacji i zakończenia umowy o dzieło/umowy zlecenie jest Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu, ul. Polska 21, 42-400 Zawiercie; tel.: +48 32 67 234 11; e-mail: sekretariat@zkm-zawiercie.com.pl (dalej: Administrator).
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych,  kontakt: e-mail: rodo@zkm-zawiercie.com.pl Inspektor jest do Pani/Pana dyspozycji w zakresie każdej kwestii czy wątpliwości dot. danych osobowych.
3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO:
• w celu przygotowania, zawarcia i wykonania umowy o dzieło/umowy zlecenie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; 
• w celu realizacji obowiązków prawnych, na przykład prowadzenia wymaganej prawem dokumentacji księgowej/podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; 
• w celu wykonywania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, takich jak np. dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
oraz zgodnie z powiązanymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (gł. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, z późn. zmianami).
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przygotowywania i obowiązywania umowy o dzieło/umowy zlecenie i/lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy z Administratorem, i/lub zobowiązań prawnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie archiwizacji).
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty powiązane z Administratorem, świadczące usługi na rzecz Administratora oraz podmioty współpracujące z Administratorem (np. operatorzy pocztowi/firmy kurierskie, firmy informatyczne, kancelarie prawne, jednostki audytujące oraz podmioty/organy publiczne uprawnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa). Administrator w każdej chwili udostępni stosowną listę, o ile nie wywoła to kolizji z innymi obowiązującymi przepisami prawa.
6. Zebrane od Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (i otrzymania ich kopii) oraz prawo ich sprostowania (poprawienia), usunięcia (o ile jest to zasadne/nie wywołuje kolizji z innymi obowiązującymi przepisami prawa) oraz ograniczenia przetwarzania (o ile jest to zasadne/nie wywołuje kolizji z innymi obowiązującymi przepisami prawa).
Zakres każdego z powyższych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów RODO oraz innych obowiązujących przepisów prawa. Z powyższych praw może Pani/Pan skorzystać składając wniosek u Administratora. Dodatkowych informacji i pomocy w zakresie realizacji powyższych praw udzieli wskazany powyżej Inspektor Ochrony Danych.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o dzieło/umowy zlecenie, tym samym odmowa podania Pani/Pana danych osobowych będzie skutkować niemożnością zawarcia rzeczonej umowy.
10. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu [np. zbieraniu i analizowaniu jednostkowych informacji o indywidualnym współpracowniku na podstawie jej/jego zachowań zw. z korzystaniem z internetowych (cyfrowych) usług Administratora i tworzeniu na tej podstawie np. prognozy zachowań].
11. Najbardziej aktualne informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są dostępne na stronie internetowej Administratora pod adresem: www.zkm-zawiercie.com.pl/kategorie/ochrona_danych_osobowych 

-------------------------------------------------

 

3. Klauzula informacyjna zgodna z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (skrót: RODO) dla kandydata do pracy w spółce Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U.UE.L.2016.119.1) informujemy, że:
1. Administratorem przekazywanych przez Panią/Pana danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy jest Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu, ul. Polska 21, 42-400 Zawiercie; tel.: +48 32 67 234 11; e-mail: sekretariat@zkm-zawiercie.com.pl (dalej: Administrator).
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, kontakt: e-mail: rodo@zkm-zawiercie.com.pl Inspektor jest do Pani/Pana dyspozycji w zakresie każdej kwestii czy wątpliwości dot. danych osobowych.
3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO:
• w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz opcjonalnie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (w zakresie dobrowolnie przekazanych danych osobowych kandydata innych niż wymaganych ustawą, a związanych z procesem rekrutacji);
• w celu wykonywania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, takich jak np. dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
oraz zgodnie z powiązanymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (gł. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141, z późn. zmianami).
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji całości czynności, zadań i procedur związanych z procesem rekrutacji, następnie będą niezwłocznie trwale niszczone, a ich archiwizowanie nastąpi wyłącznie w przypadku kandydatów, którzy przeszli do zaawansowanych etapów rekrutacji i równocześnie istnieje konieczność – poprzez zgromadzoną dokumentację rekrutacyjną – potwierdzenia legalności procesu rekrutacji (w takiej sytuacji czas przechowywania dokumentów wynosi maksymalnie 3 lata). Jakiekolwiek inne wydłużenie czasu przechowywania dokumentów rekrutacyjnych może wynikać wyłącznie z odrębnych obowiązujących przepisów prawa.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty powiązane z Administratorem, świadczące usługi na rzecz Administratora oraz podmioty współpracujące z Administratorem (np. operatorzy pocztowi/firmy kurierskie, firmy informatyczne, kancelarie prawne, jednostki audytujące oraz podmioty/organy publiczne uprawnione na podstawie przepisów prawa). Administrator w każdej chwili udostępni stosowną listę, o ile nie wywoła to kolizji z innymi obowiązującymi przepisami prawa.
6. Zebrane od Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (i otrzymania ich kopii), prawo ich sprostowania (poprawienia), usunięcia (o ile jest to zasadne/nie wywołuje kolizji z innymi obowiązującymi przepisami prawa), ograniczenia przetwarzania (o ile jest to zasadne/nie wywołuje kolizji z innymi obowiązującymi przepisami prawa) oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (o ile dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, a konieczność przetwarzania danych osobowych nie jest realizowana na innej podstawie prawnej).
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Zakres każdego z powyższych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów RODO oraz innych przepisów prawa. Z powyższych praw może Pani/Pan skorzystać składając wniosek u Administratora. Dodatkowych informacji i pomocy w zakresie realizacji powyższych praw udzieli wskazany powyżej Inspektor Ochrony Danych.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Podanie przez Panią/Pana wymaganych ustawowo danych osobowych jest warunkiem rozpoczęcia i przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy, tym samym odmowa podania tych danych osobowych będzie skutkować niemożnością rozpoczęcia i przeprowadzenia procesu rekrutacji.
10. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu [np. zbieraniu i analizowaniu jednostkowych informacji o indywidualnym kandydacie na podstawie jej/jego zachowań zw. z korzystaniem z internetowych (cyfrowych) usług Administratora i tworzeniu na tej podstawie np. prognozy zachowań].
11. Najbardziej aktualne informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są dostępne na stronie internetowej Administratora pod adresem: www.zkm-zawiercie.com.pl/kategorie/ochrona_danych_osobowych

-------------------------------------------------

 

4. Klauzula informacyjna zgodna z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (skrót: RODO) dla stażysty/praktykanta odbywającego staż/praktyki w spółce Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U.UE.L.2016.119.1) informujemy, że:
1. Administratorem przekazywanych przez Panią/Pana danych osobowych w ramach rozpoczęcia i realizacji stażu/praktyk jest Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu, ul. Polska 21, 42-400 Zawiercie; tel.: +48 32 67 234 11; e-mail: sekretariat@zkm-zawiercie.com.pl (dalej: Administrator).
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, kontakt:  e-mail: rodo@zkm-zawiercie.com.pl Inspektor jest do Pani/Pana dyspozycji w zakresie każdej kwestii czy wątpliwości dot. danych osobowych.
3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO:
• w celu rozpoczęcia i realizacji stażu/praktyk, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
• w celu wykonywania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, takich jak np. dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
oraz zgodnie z powiązanymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (np. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001, z późn. zmianami; Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich, Dz.U. 2009 nr 127 poz. 1052, z późn. zmianami; Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dz. U. 2017 poz. 59, z późn. zmianami).
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres rozpoczęcia i realizacji stażu/praktyk i/lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy dot. stażu/praktyk, i/lub zobowiązań prawnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie archiwizacji).
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty powiązane z Administratorem, świadczące usługi na rzecz Administratora oraz podmioty współpracujące z Administratorem (np. operatorzy pocztowi/firmy kurierskie, firmy informatyczne, kancelarie prawne, jednostki audytujące oraz podmioty/organy publiczne uprawnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa). Administrator w każdej chwili udostępni stosowną listę, o ile nie wywoła to kolizji z innymi przepisami prawa.
6. Zebrane od Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (i otrzymania ich kopii), prawo ich sprostowania (poprawienia), usunięcia (o ile jest to zasadne/nie wywołuje kolizji z innymi obowiązującymi przepisami prawa) oraz ograniczenia przetwarzania (o ile jest to zasadne/nie wywołuje kolizji z innymi obowiązującymi przepisami prawa).
Zakres każdego z powyższych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów RODO oraz innych przepisów prawa. Z powyższych praw może Pani/Pan skorzystać składając wniosek u Administratora. Dodatkowych informacji i pomocy w zakresie realizacji powyższych praw udzieli wskazany powyżej Inspektor Ochrony Danych.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do rozpoczęcia i realizacji stażu/praktyk, tym samym odmowa podania Pani/Pana danych osobowych będzie skutkować niemożnością rozpoczęcia i realizacji stażu/praktyk.
10. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu [np. zbieraniu i analizowaniu jednostkowych informacji o indywidualnym stażyście/praktykancie na podstawie jej/jego zachowań zw. z korzystaniem z internetowych (cyfrowych) usług Administratora i tworzeniu na tej podstawie np. prognozy zachowań].
11. Najbardziej aktualne informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są dostępne na stronie internetowej Administratora pod adresem: www.zkm-zawiercie.com.pl/kategorie/ochrona_danych_osobowych.

-------------------------------------------------

 

5. Klauzula informacyjna zgodna z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (skrót: RODO) dla kontrahenta spółki Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu (z wyłączeniem postępowań realizowanych na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U.UE.L.2016.119.1) informujemy, że:
1. Administratorem przekazywanych przez Panią/Pana danych osobowych w ramach umowy/współpracy gospodarczej jest Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu, ul. Polska 21, 42-400 Zawiercie; tel.: +48 32 67 234 11; e-mail: sekretariat@zkm-zawiercie.com.pl (dalej: Administrator).
Uwaga: Jeżeli w ramach umowy/współpracy gospodarczej przekaże nam Pani/Pan dane osobowe swoich pracowników/współpracowników (np. osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych), informujemy, iż niniejsza Klauzula informacyjna ma zastosowanie także do nich i powinna zostać im przez Panią/Pana udostępniona.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, kontakt: e-mail: rodo@zkm-zawiercie.com.pl Inspektor jest do Państwa dyspozycji w zakresie każdej kwestii czy wątpliwości dot. danych osobowych.
3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO:
• w celu przygotowania, zawarcia i wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; 
• w celu realizacji obowiązków prawnych, na przykład wynikających z przepisów podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; 
• w celu wykonywania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, takich jak np. dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
oraz zgodnie z powiązanymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (gł. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, z późn. zmianami).
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy/realizacji współpracy gospodarczej i/lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych zobowiązań/roszczeń wynikających z umowy z Administratorem, i/lub zobowiązań prawnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów (np. w zakresie archiwizacji).
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty powiązane z Administratorem, świadczące usługi na rzecz Administratora oraz podmioty współpracujące z Administratorem (np. operatorzy pocztowi/firmy kurierskie, firmy informatyczne, kancelarie prawne, jednostki audytujące oraz podmioty/organy uprawnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa). Administrator w każdej chwili udostępni stosowną listę, o ile nie wywoła to kolizji z innymi przepisami prawa.
6. Zebrane od Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (i otrzymania ich kopii) oraz prawo ich sprostowania (poprawienia), usunięcia (o ile jest to zasadne/nie wywołuje kolizji z innymi przepisami prawa) oraz ograniczenia przetwarzania (o ile jest to zasadne/nie wywołuje kolizji z innymi przepisami prawa).
Zakres każdego z powyższych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów RODO oraz innych przepisów prawa. Z powyższych praw może Pani/Pan skorzystać składając wniosek u Administratora. Dodatkowych informacji i pomocy w zakresie realizacji powyższych praw udzieli wskazany powyżej Inspektor Ochrony Danych.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy/współpracy, tym samym odmowa podania - niezbędnych dla umowy/współpracy gospodarczej - Pani/Pana danych osobowych będzie skutkować niemożnością zawarcia i realizacji umowy/realizacji współpracy gospodarczej.
10. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu [np. zbieraniu i analizowaniu jednostkowych informacji o indywidualnym kontrahencie na podstawie jej/jego zachowań zw. z korzystaniem z internetowych (cyfrowych) usług Administratora i tworzeniu na tej podstawie np. prognozy zachowań].
11. Najbardziej aktualne informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są dostępne na stronie internetowej Administratora pod adresem: www.zkm-zawiercie.com.pl/kategorie/ochrona_danych_osobowych 

-------------------------------------------------

 

6. Klauzula informacyjna zgodna z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (skrót: RODO) dot. przetwarzania danych osobowych w ramach postępowań realizowanych na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych, przeznaczona dla uczestnika postępowania prowadzonego przez spółkę Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U.UE.L.2016.119.1) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu, ul. Polska 21, 42-400 Zawiercie; tel.: +48 32 67 234 11; e-mail: sekretariat@zkm-zawiercie.com.pl (dalej: Administrator).
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, kontakt: e-mail: rodo@zkm-zawiercie.com.pl Inspektor jest do Państwa dyspozycji w zakresie każdej kwestii czy wątpliwości dot. danych osobowych.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie (OPIS TRYBU) pod nazwą: (NAZWA).
4. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO:
• w celu realizacji czynności/zadań/procedur dot. postępowania realizowanego na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
oraz zgodnie z powiązanymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (gł. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Dz.U. 2019 poz. 2019, z późn. zmianami - dalej: Ustawa Pzp).
5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy Pzp.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
osoby/podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 Ustawy Pzp i/lub zewnętrzna kancelaria prawna, i/lub operator pocztowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. 2012 poz. 1529, z późn. zmianami), i/lub posłaniec (kurier) dostarczający korespondencję na zasadach określonych w art. 65 ust. 2, 401 ust. 1, 508 ust. 2 Ustawy Pzp.
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania zewnętrznemu podmiotowi dostarczającemu (realizującemu) usługi teleinformatyczne i/lub narzędzia/urządzenia komunikacji elektronicznej.
Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom/organom/instytucjom państwowym w przypadkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
7. Administrator przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (w sposób gwarantujący jego nienaruszalność). Jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, Administrator przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Administrator przechowuje dokumentację konkursu przez okres 4 lat od dnia ustalenia wyników konkursu w postaci, w jakiej została ona sporządzona lub przekazana, w sposób gwarantujący jej nienaruszalność i możliwość odczytania zgodnie z Ustawą Pzp (art. 78 ust. 1 i ust. 4, art. 358 ust. 1).
8. Zebrane od Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym.
9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (i otrzymania ich kopii), prawo ich sprostowania (poprawienia), usunięcia (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa/nie wywołuje kolizji z innymi obowiązującymi przepisami prawa) oraz ograniczenia przetwarzania (o ile jest to zasadne/nie wywołuje kolizji z innymi obowiązującymi przepisami prawa).
Zakres każdego z powyższych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów RODO oraz innych obowiązujących przepisów prawa. Z powyższych praw może Pani/Pan skorzystać składając wniosek u Administratora. Dodatkowych informacji i pomocy w zakresie realizacji powyższych praw udzieli wskazany powyżej Inspektor Ochrony Danych.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
11. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu [np. zbieraniu i analizowaniu jednostkowych informacji o indywidualnej osobie uczestniczącej w postępowaniu na podstawie jej/jego zachowań zw. z korzystaniem z internetowych (cyfrowych) usług Administratora i tworzeniu na tej podstawie np. prognozy zachowań].
12. Jednocześnie Administrator przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane mogą zostać przekazane Administratorowi w związku z prowadzonym postępowaniem i które Administrator pośrednio pozyska od uczestnika biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
13. Najbardziej aktualne informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są dostępne na stronie internetowej Administratora pod adresem: www.zkm-zawiercie.com.pl/kategorie/ochrona_danych_osobowych

-------------------------------------------------

 

7. Klauzula informacyjna zgodna z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (skrót: RODO) dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego w spółce Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U.UE.L.2016.119.1) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego jest Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu, ul. Polska 21, 42-400 Zawiercie; tel.: +48 32 67 234 11; e-mail: sekretariat@zkm-zawiercie.com.pl (dalej: Administrator).
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, kontakt: e-mail: rodo@zkm-zawiercie.com.pl Inspektor jest do Pani/Pana dyspozycji w zakresie każdej kwestii czy wątpliwości dot. danych osobowych.
3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO:
• w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie obiektu/ów Administratora, w celu ochrony mienia Administratora oraz w celu zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
oraz zgodnie z powiązanymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (m.in. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141, z późn. zmianami).
4. Pani/Pana dane, zarejestrowane w systemie monitoringu wizyjnego, będą przechowywane nie dłużej niż 90 dni od chwili ich zarejestrowania, a następnie będą trwale niszczone. Jakiekolwiek inne wydłużenie czasu przechowywania nagrań może wynikać wyłącznie z odrębnych obowiązujących przepisów prawa (np. na wniosek organów ścigania/wymiaru sprawiedliwości).
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty/organy/instytucje uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (oraz ew. będą to podmioty świadczące usługi ochrony fizycznej, na podstawie umów dot. zapewnienia takiej ochrony).
6. Zebrane od Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych (i otrzymania ich kopii, o ile dostarczenie kopii nie będzie niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób zarejestrowanych w systemie monitoringu wizyjnego), usunięcia (o ile jest to zasadne/nie wywołuje kolizji z innymi obowiązującymi przepisami prawa) oraz ograniczenia przetwarzania (o ile jest to zasadne/nie wywołuje kolizji z innymi obowiązującymi przepisami prawa).
Zakres każdego z powyższych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów RODO oraz innych obowiązujących przepisów prawa. Z powyższych praw może Pani/Pan skorzystać składając wniosek u Administratora. Dodatkowych informacji i pomocy w zakresie realizacji powyższych praw udzieli wskazany powyżej Inspektor Ochrony Danych.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Przetwarzanie danych osobowych (tych, które rejestruje system monitoringu wizyjnego) jest niezbędne do przebywania na/w terenie/obszarze/obiekcie należącym do Administratora, tym samym wchodząc/wjeżdżając na oznakowany i objęty monitoringiem wizyjnym teren/obszar/obiekt należący do Administratora potwierdza Pani/Pan przyjęcie do wiadomości faktu rejestracji Pani/Pana danych osobowych.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu [np. zbieraniu i analizowaniu jednostkowych informacji o indywidualnej osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego].
11. Najbardziej aktualne informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są dostępne na stronie internetowej Administratora pod adresem: www.zkm-zawiercie.com.pl/kategorie/ochrona_danych_osobowych

-------------------------------------------------

 

8. Klauzula informacyjna zgodna z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (skrót: RODO) przeznaczona dla osoby składającej wniosek/skargę/reklamację dot. usługi świadczonej przez spółkę Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U.UE.L.2016.119.1) informujemy, że:
1. Administratorem przekazywanych przez Panią/Pana danych osobowych w ramach składania wniosku/skargi/reklamacji dot. usługi świadczonej przez Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu jest Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu, ul. Polska 21, 42-400 Zawiercie; tel.: +48 32 67 234 11; e-mail: sekretariat@zkm-zawiercie.com.pl (dalej: Administrator).
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, kontakt: e-mail: rodo@zkm-zawiercie.com.pl Inspektor jest do Państwa dyspozycji w zakresie każdej kwestii czy wątpliwości dot. danych osobowych.
3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO:
• w celu przyjęcia i rozpatrzenia wniosku/skargi/reklamacji dot. usługi świadczonej przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
• w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (przyjęcie i rozpatrzenie reklamacji), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
oraz zgodnie z powiązanymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (gł. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, z późn. zmianami).
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres rozpatrywania wniosku/skargi/reklamacji i/lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń, i/lub zobowiązań prawnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów (np. w zakresie archiwizacji).
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty powiązane z Administratorem, świadczące usługi na rzecz Administratora oraz podmioty współpracujące z Administratorem (np. operatorzy pocztowi/firmy kurierskie, firmy informatyczne, kancelarie prawne, jednostki audytujące oraz podmioty/organy uprawnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa). Administrator w każdej chwili udostępni stosowną listę, o ile nie wywoła to kolizji z innymi przepisami prawa.
6. Zebrane od Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (i otrzymania ich kopii) oraz prawo ich sprostowania (poprawienia), usunięcia (o ile jest to zasadne/nie wywołuje kolizji z innymi przepisami prawa) oraz ograniczenia przetwarzania (o ile jest to zasadne/nie wywołuje kolizji z innymi przepisami prawa).
Zakres każdego z powyższych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów RODO oraz innych przepisów prawa. Z powyższych praw może Pani/Pan skorzystać składając wniosek u Administratora. Dodatkowych informacji i pomocy w zakresie realizacji powyższych praw udzieli wskazany powyżej Inspektor Ochrony Danych.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do rozpatrzenia Pani/Pana wniosku/skargi/reklamacji i udzielenia pisemnej odpowiedzi. Wnioski/skargi/reklamacje składane anonimowo są rozpatrywane wyłącznie wewnętrznie (w ramach struktur Administratora).
10. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu [np. zbieraniu i analizowaniu jednostkowych informacji o indywidualnej osobie składającej wniosek/skargę/reklamację na podstawie jej/jego zachowań zw. z korzystaniem z internetowych (cyfrowych) usług Administratora i tworzeniu na tej podstawie np. prognozy zachowań].
11. Najbardziej aktualne informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są dostępne na stronie internetowej Administratora pod adresem: www.zkm-zawiercie.com.pl/kategorie/ochrona_danych_osobowych

-------------------------------------------------

 

9. Klauzula informacyjna zgodna z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (skrót: RODO) dla osoby fizycznej występującej z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w spółce Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U.UE.L.2016.119.1) informujemy, że:
1. Administratorem przekazywanych przez Panią/Pana danych osobowych w ramach realizacji wniosku o udostępnienie informacji publicznej jest Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu, ul. Polska 21, 42-400 Zawiercie; tel.: +48 32 67 234 11; e-mail: sekretariat@zkm-zawiercie.com.pl (dalej: Administrator).
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, kontakt: e-mail: rodo@zkm-zawiercie.com.pl Inspektor jest do Pani/Pana dyspozycji w zakresie każdej kwestii czy wątpliwości dot. danych osobowych.
3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO:
• w celu realizacji wniosku o udostępnienie informacji publicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
oraz zgodnie z powiązanymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (np. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198, z późn. zmianami).
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji wniosku o udostępnienie informacji publicznej i/lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń, i/lub zobowiązań prawnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie archiwizacji).
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty powiązane z Administratorem, świadczące usługi na rzecz Administratora oraz podmioty współpracujące z Administratorem (np. operatorzy pocztowi/firmy kurierskie, firmy informatyczne, kancelarie prawne, jednostki audytujące oraz podmioty/organy publiczne uprawnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa). Administrator w każdej chwili udostępni stosowną listę, o ile nie wywoła to kolizji z innymi przepisami prawa.
6. Zebrane od Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (i otrzymania ich kopii), prawo ich sprostowania (poprawienia), usunięcia (o ile jest to zasadne/nie wywołuje kolizji z innymi obowiązującymi przepisami prawa) oraz ograniczenia przetwarzania (o ile jest to zasadne/nie wywołuje kolizji z innymi obowiązującymi przepisami prawa).
Zakres każdego z powyższych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów RODO oraz innych przepisów prawa. Z powyższych praw może Pani/Pan skorzystać składając wniosek u Administratora. Dodatkowych informacji i pomocy w zakresie realizacji powyższych praw udzieli wskazany powyżej Inspektor Ochrony Danych.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i nie jest niezbędne do realizacji wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
10. Podane przez Panią/Pana dane (w zakresie wymaganym przepisami prawa) nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu [np. zbieraniu i analizowaniu jednostkowych informacji o indywidualnym wnioskującym na podstawie jej/jego zachowań zw. z korzystaniem z internetowych (cyfrowych) usług Administratora i tworzeniu na tej podstawie np. prognozy zachowań].
11. Najbardziej aktualne informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są dostępne na stronie internetowej Administratora pod adresem: www.zkm-zawiercie.com.pl/kategorie/ochrona_danych_osobowych

-------------------------------------------------