Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848).Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ZKM Zawiercie (https://www.zkm-zawiercie.com.pl/) oraz BIP ZKM Zawiercie (http://www.bip.zkm-zawiercie.com.pl/).


Strona ZKM Zawiercie istnieje od grudnia 2009, a jej istotna zmiana miała miejsce w lipcu 2016 r.

Strona BIP została utworzona w 2011 roku.

Strona częściowo spełnia wytyczne z cytowanej powyżej ustawy.

W razie problemów z dostępnością do strony internetowej zalecamy kontakt z osobą do tego celu wyznaczoną. Jest nią pan Maciej Zaremba - numer telefonu 726 325 000, e-mail: m.zaremba@zawiercie.eu. Jest to także osoba wyznaczona do składania wniosków o udostępnienie informacji niedostępnej oraz do składania żądania zapewnienia dostępności.


 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do oficjalnej strony Rzecznika Praw Obywatelskich to https://www.rpo.gov.pl/

Oświadczenie sporządzono dnia: 30.03.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez ZKM sp. z o.o. w Zawierciu.

 

Dostępność architektoniczna:

  • Budynek ZKM sp. z o.o. w Zawierciu znajduje się przy ul. Polskiej 21 w Zawierciu.
  • Na terenie należącym do ZKM jest usytuowany ogólnodostępny parking, istnieje możliwość zarezerwowania miejsca dla osoby z niepełnosprawnością.
  • Do budynku prowadzi jedno wejście.
  • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń przeznaczonych dla Klientów można wejść z psem asystującym i/lub psem przewodnikiem.
  • W budynku nie ma windy.
  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń w druku powiększonym/kontrastowym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  • Budynek nie jest dostosowany do obsługi osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.Osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku, w celu uzyskania pomocy osobistej może skontaktować się telefonicznie (numer: 32 67 234 11) lub wysłać e-mail (sekretariat@zkm-zawiercie.com.pl). Każdorazowy zostanie przyznany pracownik merytoryczny do obsługi.