Informacja dot. bezpłatnych przejazdów dla obywateli Ukrainy

Szanowni Państwo,

informujemy, że obywatele Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r. w sposób legalny z terytorium Ukrainy, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, na okres 3 miesięcy od momentu wejścia w życie uchwały nr LX/790/22 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/389/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości cen za przewóz osób środkami komunikacji miejskiej oraz stosowania ulg w przejazdach na liniach komunikacji miejskiej wykonywanych przez Zakład Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Zawierciu*, mają prawo do bezpłatnych przejazdów komunikacją autobusową realizowaną przez ZKM Zawiercie sp. z o.o. na podstawie paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego przekroczenie granicy.

Tym samym od dnia 27 IV 2022 r. dokumenty uprawniające do bezpłatnych przejazdów obywateli Ukrainy to:

  • paszport,
  • poświadczenie Straży Granicznej o przekroczeniu granicy,
  • powiadomienie o nadaniu numeru PESEL wraz z nadaniem statusu cudzoziemca UKR,
  • inne dokumenty zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.Link: * http://dzienniki.slask.eu/legalact/2022/2494/